پالیسی ذخیره گاه

آخرین تاریخ بروز رسانی: 19 اگست 2022

در جریان نظارت از صفحه انترنیتی ما یک سلسله مشخصات شخصی شما وارد ذخیره گاه صفحه ما میگردد. 

راجع به این مسله میخواهیم شفافیت ممکن را در میان بگذاریم. این پالیسی به منظور آگاهی مراجعین نسبت به ذخیره بسته های انترنیتی و موارد استعمال آن نشر میگردد. 

همچنان چگونگی استفاده از بسته های انترنیتی و حذف مشخصات خویش از این ذخیره گاه را واضح میسازیم.

امیدواریم این پالیسی اطمینان خاطر شمارا در حصه استفاده از مطمین از صفحه انترنیتی ما را تامین نماید.

در صورت بروز سوالات بیشتر راجع به کارکرد ذخیره گاه انترنیتی با ما در تماس شده میتوانید. 

این پالیسی ذخیره گاه انترنیتی با بروز نمایی صفحه قابل تغییر میباشد. برای آگاهی از تاریخ بروز پالیسی موجود میتوانید به متن “آخرین تاریخ بروز رسانی” در قسمت بالای صفحه مراجعه نمایید.

هرگونه تغییرات در پالیسی ذخیره گاه صفحه انترنیتی بعد از نمایش در این صفحه اعتبار دارد. 

برای معلومات بیشتر راجع به مشخصات خویش لطفن “پالیسی محافظت از معلومات شخصی” را مطالعه نمایید. 

ذخیره گاه انترنیتی چی است؟

یک بخشی از حافظه انترنیتی است که مشخصات جستجوی را که در صفحه انترنیت ویا مبایل اپلیکیشن خود انجام داده اید، در خود ذخیره مینماید. در این پالیسی به منظور احتوای مجموع تکنالوژی بطور خلاصه “ذخیره گاه” مینامیم. 

ذخیره گاه به چی منظور استفاده میگردد؟

ذخیره گاه به منظور حفظ معلومات حساب های انترنیتی، محتوای جستجو، تعداد مراجعه به یک صفحه انترنیتی، افزایش تجربه مراجعین، تامین اطمینان از عرضه خدمات، استفاده مطمین از صفحات انترنیتی، تنظیم صفحات انترنیت مطابق میل و ضرورت مراجعین و عرضه تبلیغات آنلاین برای مراجعین مورد استفاده قرار میگیرد. با در نظرداشت خواص فوق الذکر ذخیره گاه ها برای حفظ مشخصات شخصی در جریان جستجوی انترنیتی شمارا حفظ نموده و سهولت های لازم را مهیا میسازد.