مصونیت معلومات شخصی

مطابق ماده 6698 قانون محافظت معلومات شخصی (KVKK مشخصات جستجوی مراجعین تنها برای پیشبرد امورات مربوطه متقاضی مورد استفاده قرار میگیرد. شرکت سیاحتی جوزجان برای حفاظت از معلومات و مشخصات مراجعین مطابق قانون تدابیر لازم تخنیکی را اتخاذ نموده و در قبال آن مسول میباشد.

مخاطبین این متن تنها کارمندان شرکت نمی باشد، بلکه مشخصات تمام مراجعین صفحه محفوظ بوده و از مصونیت کامل برخوردار میباشند. 

در صورت استفاده شما از معلومات و مشخصات ذیل در صفحات انترنیتی در ذخیره گاه انترنیتی قابل قید میباشد. 

اسم، تخلص، شماره تذکره هویت، آدرس، شماره تیلفون، ایمیل آدرس، نمونه امضا، ویژه گی های صوتی و تصویری گوشی ها، حساب بانکی وغیره معلومات مندرج که از طرف شما قید گردیده قابل ذخیره میباشد. 

اسباب حقوقی استفاده از معلوماتیکه توسط خود شما درج صفحه انترنیتی گردیده است.

برای معرفی و استفاده مطمین شما و نهاد مربوطه شما از محصولات شرکت، برای تدوین و تطبیق پلانهای استراتیژیک شرکت، راه اندازی تبلیغات تجارتی، همچنان به منظور توسعه فعالیتهای کاری معلومات و مشخصات مراجعین مهم و مورد استفاده قرار میگیرد.

در تامین ارتباط شرکت با مراجعین، شرکا، کارمندان وغیره تمام معلومات وارده در صفحه انترنیتی محفوظ و مصون میباشد. 

تمام صحبت ها و تفاهمات کاری میان شرکا، کارمندان و مراجعین محفوظ و مصون میباشد. این معلومات بخاطر تقویت منابع بشری شرکت، اعلان برنامه های آموزشی شرکت از طریق مرکز تماس و صفحه انترنیتی مورد استفاده قرار میگیرد. 

مدیریت جمع آوری و محافظت معلومات شخصی:

معلومات و مشخصاتی را که از طریق تیلفون، صفحات انترنیت، شبکه های اجتماعی و مرکز تماس شریک میسازید به شکل اتومات ویا غیر اتومات به شعبات مربوطه راجع گردیده، بشکل نوشتاری و الکترونیکی جمع آوری و حفاظت میگردد. ذخیره معلومات و مشخصات شرکت محفوظ بوده و در دسترس همه قرار نمیداشته باشد. 

معلومات و مشخصات مراجعین با اهداف مشخص فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته و خارج از آن استفاده نمیگردد. در صورت انقضای زمان تمام معلومات از ذخیره گاه شرکت حذف میگردد. 

انتقال معلومات شخصی:

مطابق قانون و مقررات تعیین شده و طرزالعمل فوق الذکر معلومات و مشخصات مراجعین با شرکای کاری، بانکها، نهادهای خصوصی و افراد و اشخاص دیگر شریک ساخته نمیشود. 

اما با مشاورین مالیاتی، نهادهای عدلی قضایی و سایر بخشهاییکه مطابق روحیه احکام قانون در میان گذاشته خواهد شد. 

مطابق ماده 11. قانون محافظت معلومات شخصی KVKK;

میتوانید

استخبار از چگونگی استفاده از معلومات شخصی، 

مآخذه معلومات در مورد چگونگی استفاده از مشخصات شخصی،

اطمینان از استفاده قانونی و مطابق اهداف ذکر شده،

اطمینان از عدم انتقال معلومات به شخص سوم در داخل و خارج کشور،

اصلاح معلومات وارده ناقص و اشتباه.

مطابق ماده 7. قانون محافظت معلومات شخصی KVKK میتوانید:

حذف معلومات شخصی از ذخیره گاه انترنیتی را مطالبه نمایید. 

از حذف معلومات به شخص سوم که انتقال یافته اطلاع بدهید. 

در صورتیکه ثابت شود از سو استفاده معلومات شخصی ضرری متوجه شده، جبران آنرا مطالبه نموده میتوانید. 

مطابق فقره 1. ماده 13. قانون محافظت معلومات شخصی KVKK با استفاده از حقوق مراجعین که در بالا تذکر یافته است، در صورت نقض قانون ویا سو استفاده از معلومات شخصی میتوانید عریضه کتبی خودرا به آدرس شرکت بفرستید. 

با استفاده از حقوق محافظت از معلومات شخصی میتوانید عرایض کتبی خودرا مستقیمآ به آدرس شرکت ویا بعد از تثبیت هویت از طریق نهاد عدلی بفرستید.