قرارداد محرمیت

تمام معلوماتیکه بخاطر عضویت صفحه ما وارد نمودید محفوظ بوده وبا هیچ طرف سومی شریک ساخته نمیشود. 

کسب عضویت صفحه ما نهایت ساده و آسان میباشد. عضویت صفحه هیچگونه مسولیت را متوجه شما نمیسازد. ایجاب مینماید قبل خریداری آنلاین قرارداد موجود در صفحه را به دقت مطالعه نمایید. عضویت صفحه را در زمان دلخواه خود کسب کرده میتوانید.

تمام معلوماتیکه از طریق فورم عضویت صفحه ما وارد نمودید با هیچ فرد یا نهاد سومی شریک ساخته نمیشود. صفحه انترنیتی ما بعضی اوقات تبلیغات و معلومات لازم را راجع به بسته های فروشی جدید با شما شریک مینماید. اعضای صفحه در جریان ثبت میتوانند چنین تبلیغات را قبول ویا رد نمایند. بعد از عضویت نیز از بخش تنظیمات صفحه خویش میتوانند انتخاب خودرا تغییر بدهند. 

به معلومات ورودی عضویت تنها شما دسترسی داشته و تغییرات لازم را آورده میتوانید. در صورت حفظ مطمین رمز ورودی صفحه هیچ کسی به غیر شما نمیتواند وارد بخش معلومات صفحه شما گردد. 

در صفحه Cevizcanturizm.com تکنالوژی Secure Sockets Layer (SSL مورد استفاده قرار گرفته است. در سایه سرتیفیکیت SSL 128 bit جلو دسترسی طرف سوم به معلومات شخصی گرفته شده است. و معلومات شما محفوظ میباشد.