سازمان دهی محافل و مجالس

سازمان دهی محافل خوشی، مجالس رسمی و مراسم های بزرگ نمایشی یکی از بخش های اساسی فعالیت جوزجان توریزیم میباشد. هموطنان مقیم خارج کشور میتوانند با استفاده از تعطیلات خود مراسم عروسی، شیرینی خوری، سنتی و غیره محافل خوشی خودرا میتوانند در شهر استانبول و سایر شهرهای مشهور ترکیه راه اندازی نمایند. جوزجان توریزم با در نظرداشت آب و هوای هر فصل میتواند مراسم خوشی شما را در سالون های مجلل، هوای آزاد و در کشتی های بزرگ راه اندازی نماید. همچنان نهادهاییکه در پی راه اندازی مراسم، مجالس و نمایشگاه تجارتی خود در شهر ترکیه میباشند، نیز خدمات لازم مطابق خواست مشتریان صورت میگیرد. 

مراسم عروسی و شیرینی خوری